Talaia

Basque Country

Network partner Artingenium, a contemporary art project agency, reconsiders the historic lighthouse of the Santa Clara Island in Donostia/San Sebastián, recently transformed to host the work Hondalea of artist Cristina Iglesias, as an observatory of the changing climate of the region.

Talaia

Euskadi / Euskal Herria

Artingenium sareko kideak, arte garaikideko proiektuen agentziak, Donostiako Santa Klara uharteko itsasargi historikoa berraztertuko du, eskualdeko klima aldakorraren behatoki gisa. Leku hau Cristina Iglesias artistak eraldatu berri du eta berak sortu duen obra dago bertan: Hondalea

Talaia

Pais Vasco

El socio de la red Artingenium, una agencia de proyectos de arte contemporáneo, reconsidera el faro histórico de la Isla de Santa Clara en Donostia/San Sebastián, recientemente transformado para albergar la obra Hondalea de la artista Cristina Iglesias, como un observatorio del clima cambiante de la región.

About this weather station

TALAIA

Talaia is the Basque word for observatory and the title of Artingenium's weather station: a programme of activity by multiple artists working across different locations in the Basque Country, from Santa Clara Island off the coast of San Sebastian to nearby towns and countryside further afield; each location will serve as a source of inspiration about, and a site of investigation into, the region's changing climate.

On Santa Clara Island:
The historic lighthouse on the rocky outcrop at the top of the island of Santa Clara has been transformed into Hondalea, a sculpture by the artist Cristina Iglesias. Her sculpture creates a space for reflection about humankind’s relationship to deep time and environmental change. Exposed to the elements, the island of Santa Clara is home to a meteorological station that shares daily weather reports and forecasts through Euskalmet, the Basque Weather Agency.

Online:
From the island and at other locations around the Basque Country, artists including dancer Natalia de Miguel, poet Beñat Sarasola, film director Asier Altuna, artists Ibon Aranberri and Oier Etxeberria, working with invited academics and scientists, will produce their own weather reports in the form of films, broadcasts and written reflections, to be shared via the World Weather Network over the year.

ARTINGENIUM

www.artingenium.com
Artingenium develops plans for the implementation of artistic and cultural strategies in cities, institutions, private collections and unusual places for the arts. They offer a global consultancy, manage and coordinate private collections that require cataloguing and/or dissemination, through exhibitions and a global management of them, including preventive conservation and legal support. Artingenium collaborates in the consultancy and management consulting of art and contemporary culture centres and work in the general coordination of artistic projects, including:

TALAIA is curated and produced by Artingenium with the generous support of

THE PROVINCIAL COUNCIL OF GIPUZKOA
Department of Environment and Water Engineering

EITB
Basque Public Television & Radio

SAN SEBASTIAN CITY COUNCIL

With special thanks to
Txintxua Films
Jose Yosigo, ELPAIS
Idoia Unzurrunzaga
José Luis López de Zubiria

Estazio meteorologiko honi buruz

TALAIA

Talaia hitzak euskarazko behatokia esan nahi du, eta Artingeniumeko estazio meteorologikoaren izenburua da: Euskal Herriko hainbat lekutan, Donostiako Santa Klara uhartetik hasi eta urrutiago dauden herri eta eremuetara, lan egiten duten artista askoren jarduera-programa bat da; leku bakoitzak eskualdeko klima-aldaketari buruzko inspirazio-iturri eta ikerketa- leku gisa balioko du.

Santa Klara uhartean:
Harkaitzezko muino baten goialdean dagoen itsasargi historiko bat, uhartearen goiko aldean, aldatu egin dute Hondalea hartzeko, Cristina Iglesias artistaren lana. Iglesiasen eskulturak espazio bat sortzen du gizakiak denboraren eta ingurumenaren eraldaketa sakonarekin duen harremanari buruz hausnartzeko. Elementuen eraginpean, Santa Klara uhartean estazio meteorologiko bat ere badago, Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren bitartez egunero parteak eta iragarpen meteorologikoak partekatzen dituena.

Linean:
Uhartetik eta Euskal Herriko beste leku batzuetatik, Natalia de Miguel dantzariak, Beñat Sarasola poetak, Asier Altuna zine zuzendariak, Ibon Aranberri eta Oier Etxeberria artistek, besteak beste, gonbidatutako akademiko eta zientzialariekin lan eginez, euren txosten meteorologikoak ekoiztuko dituzte, film, transmisio eta gogoeta idatzi moduan, eta Munduko Meteorologia Sarearen bitartez partekatuko dira urtean zehar.

ARTINGENIUM

www.artingenium.com
Artingeniumek hirietan, erakundeetan, bilduma pribatuetan eta arteentzako ezohiko lekuetan estrategia artistikoak eta kulturalak ezartzeko planak garatzen ditu. Aholkularitza globala eskaintzen dute, katalogazioa eta/edo hedapena eskatzen duten bilduma pribatuak kudeatu eta koordinatzen dituzte, erakusketen eta horien kudeaketa globalaren bidez, prebentziozko kontserbazioa eta legezko laguntza barne. Artingeniumek arte eta kultura garaikideko zentroak kudeatzeko aholkularitzan eta aholkularitzan laguntzen du, eta proiektu artistikoen koordinazio orokorrean lan egiten du, honako hauek barne:

Artigeniumek ekoizten du TALAIA estazio meteorologikoak, babesle hauen esker:

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua

EITB
Euskal Irrati Telebista

DONOSTIAKO UDALA

Eskerrik beroenak:
Txintxua Films
Jose Yosigo, ELPAIS
Idoia Unzurrunzaga
José Luis López de Zubiria

Acerca de esta estación meteorológica

TALAIA

Talaia significa observatorio en euskera y es el título de la estación meteorológica de Artingenium: un programa de actividades de múltiples artistas que trabajan en diferentes lugares del País Vasco, desde la isla de Santa Clara, en Donostia/San Sebastián, hasta pueblos y campos cercanos más alejados; cada lugar servirá como fuente de inspiración y lugar de investigación sobre el cambio climático de la región.

En la isla de Santa Clara
Un faro histórico situado en lo alto de un promontorio rocoso, en la zona más alta la isla ha sido transformado para albergar Hondalea, una obra de la artista Cristina Iglesias. La escultura de Iglesias crea un espacio para reflexionar sobre la relación del ser humano con la profunda transformación del tiempo y el medio ambiente. Expuesta a los elementos, la isla de Santa Clara alberga también una estación meteorológica que comparte a diario partes y previsiones meteorológicos a través de Euskalmet, la agencia Vasca de Meteorología.

En línea
Desde la isla y en otros lugares del País Vasco, artistas como la bailarina Natalia de Miguel, el poeta Beñat Sarasola, el director de cine Asier Altuna, los artistas Ibon Aranberri y Oier Etxeberria, entre otros, trabajando con académicos y científicos invitados, producirán sus propios informes meteorológicos en forma de películas, transmisiones y reflexiones escritas, que se compartirán a través de la Red Meteorológica Mundial durante el año.

ARTINGENIUM

www.artingenium.com
Artingenium desarrolla planes para la implementación de estrategias artísticas y culturales en ciudades, instituciones, colecciones privadas y lugares inusuales para las artes. Ofrecen una consultoría global, gestionan y coordinan colecciones privadas que requieren catalogación y/o difusión, a través de exposiciones y una gestión global de las mismas, incluyendo la conservación preventiva y el apoyo legal. Artingenium colabora en la consultoría y consultoría de gestión de centros de arte y cultura contemporánea y trabaja en la coordinación general de proyectos artísticos, incluyendo:

Artigenium produce la estación meteorológica TALAIA gracias a los siguientes patrocinadores:

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
EITB
Radio Televisión Pública Vasca

AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

Con agradecimiento especial a:
Txintxua Films
Jose Yosigo, ELPAIS
Idoia Unzurrunzaga
José Luis López de Zubiria

Weather Reports

IRAGARPEN METEOROLOGIKOAK

INFORMES METEOROLÓGICOS

Fluffy Blue Cloud Icon

How's the Weather (on Santa Clara Island)?

Cristina Iglesias & Beñat Sarasola

June 2022

Zer eguraldi egiten du (Santa Klara uhartean)?

Cristina Iglesias & Beñat Sarasola

2022ko ekaina

¿Qué tiempo hace (en la isla de Santa Clara)?

Cristina Iglesias & Beñat Sarasola

Junio 2022

Fluffy Blue Cloud Icon

TALAIA

Oier Etxeberria & Beñat Sarasola

September 2022

TALAIA

Oier Etxeberria & Beñat Sarasola

2022ko iralia

TALAIA

Oier Etxeberria & Beñat Sarasola

Septiembre 2022

Fluffy Blue Cloud Icon

White Sun

Juantxo Zeberio & Maddi Oihernart

21 December 2022

Eguzki Xuri

Juantxo Zeberio & Maddi Oihernart

2022ko abenduaren 21a

Sol Blanco

Juantxo Zeberio & Maddi Oihernart

21 Diciembre 2022

Fluffy Blue Cloud Icon

Instability of something that seemed stable

Michael Marder, Oier Etxeberria, Gemma Intxausti, Erlea Maneros, Beñat Sarasola, Catalina Lozano, Natalia de Miguel, Lourdes Fernéndez and Luis Garagalza

September 2022

Egonkorra zirudien zerbaiten ezegonkortasuna

Michael Marder, Oier Etxeberria, Gemma Intxausti, Erlea Maneros, Beñat Sarasola, Catalina Lozano, Natalia de Miguel, Lourdes Fernéndez eta Luis Garagalza

2022ko iralia

Inestabilidad de algo que parecía estable

Michael Marder, Oier Etxeberria, Gemma Intxausti, Erlea Maneros, Beñat Sarasola, Catalina Lozano, Natalia de Miguel, Lourdes Fernéndez y Luis Garagalza

Septiembre 2022

Fluffy Blue Cloud Icon

EGUZKI XURI Summer Solstice Concert

Juantxo Zeberio Etxetxipia, Maddi Oihenart, Miren Narbaiza (Mice), Olaia Intziarte, Nerea Azkona (harpa), Hari laukotea, Musikari laukotea, Hernani musika eskolako Dakapo, abesbatza

July 2023

EGUZKI XURI Udako Solstizio Kontzertua

Juantxo Zeberio Etxetxipia, Maddi Oihenart, Miren Narbaiza (Mice), Olaia Intziarte, Nerea Azkona (harpa), Hari laukotea, Musikari laukotea, Hernani musika eskolako Dakapo, abesbatza

2023ko uztaila

EGUZKI XURI Concierto Solsticio de verano

Juantxo Zeberio Etxetxipia, Maddi Oihenart, Miren Narbaiza (Mice), Olaia Intziarte, Nerea Azkona (harpa), Hari laukotea, Musikari laukotea, Hernani musika eskolako Dakapo, abesbatza

Julio 2023

Fluffy Blue Cloud Icon

THE ECHO OF TIME

Natalia de Miguel, Akira Yoshida and Asier Altuna

December 2023

DENBORAREN OIHARTZUNA

Natalia de Miguel, Akira Yoshida, Asier Altuna

2023ko abendua

EL ECO DEL TIEMPO

Natalia de Miguel, Akira Yoshida, Asier Altuna

Diciembre 2023

Events

EKITALDIAK

EVENTOS

Instability of something that seemed stable

September 2022

Egonkorra zirudien zerbaiten ezegonkortasuna

2022ko iralia

Inestabilidad de algo que parecía estable

Septiembre 2022

Yellow Sun Icon

Partners

BABESLEAK

SOCIOS

Black text and red logo on white background
black text on transparent background

Related

LOTURAK

RELACIONADOS