Amsterdam, Netherlands

Waag

Vibeke Mascini The Reunion 2018
Vibeke Mascini Salvage 2019
Vibeke Mascini Salvage 2019
Theatrum Anatomicum Waag
Theatrum Anatomicum Waag. Photo by Eddo Hartmann

About this weather station

MEAN SEA

Waag’s Amsterdam Weather Station is situated in De Waag, a 14th century ‘weighing house’. A national monument and former city gate, it is the oldest secular building in Amsterdam and houses the historic Theatrum Anatomicum. It was a site of scientific and artistic investigation, most famously depicted in Rembrandt’s The Anatomy Lesson of Dr Nicolaes Tulp. A number of city guilds were also based in the building, including the guilds of blacksmiths, painters, masons and surgeons.

Vibeke Mascini’s report for the World Weather Network builds on collaborations between art and science in the pursuit of interdisciplinary knowledge. With the working title Mean Sea, Mascini continues her ongoing research into an understanding of energy as a statement of interconnectedness and entanglement—between species, media and nature, matter and energy.    

‘Navigating through this era of environmental fragility, my statement lies in a deep notion of intimacy. Witnessing the dynamic relationship between our environment and ourselves we cannot help but experience profound empathy and concern.’

– Vibeke Mascini

The artist proposes to make audible a series of energy waves beyond human hearing, derived from the energetic interaction of weather as it moves across the surface of the ocean, creating a relationship with the body of a whale beached on the North Sea coast. The long standing cultural relationship between the Dutch, the sea itself and whaling, resulted in imagery featuring strongly in the art of the Dutch Golden Age. A Latin text inscribed in a 16th Century engraving of a beached whale on the coast reads: 

 “A large whale, thrown up out of the blue sea (gods, let it not be a bad omen!), washed up on the beach near Katwijk. What a terror of the deep Ocean is a whale, when it is driven by the wind and its own power on to the shore of the land and lies captive on the dry sand.  … We make it famous, so that the people can talk about it.” 

Mascini’s work, and Waag’s involvement with the World Weather Network, form part of Waag’s expeditions to planet B. During these expeditions, Waag seeks an answer to the social, technological, and ecological challenges of our time, together with artists, designers, scientists, policymakers and citizen initiatives. As part of Expedition 3: Entanglement, local programming around Mascini’s work will explore citizen science methodologies, amongst other themes.

Produced by Waag Futurelab for World Weather Network.

THE WAAG

Waag Futurelab builds on more than 25 years of experience in design and artistic research in the field of technology and society. Waag has been designated the role of national Futurelab by the Dutch Minister of Education, Culture and Science. 

Waag Futurelab contributes to the research, design and development of a sustainable, just society by collectively researching emerging technology, and questioning underlying cultural assumptions; by researching, experimenting and designing alternatives on the basis of public values; and by building an open, just and inclusive future together with civil society.

Waag’s approach towards design is holistic, understood as the design of artefacts, objects and technologies and the intangible design of our institutions, social structures, and economic models. Waag reinforces critical reflection on technology, develops technological and social design skills, and encourages social innovation. Waag works in a transdisciplinary team of designers, artists and scientists, utilising Public Research and Key Enabling Methodologies to empower people to participate in the collective design of open, fair and inclusive futures. Waag operates via three key streams of work: public and presentation programming; as a platform for art, design, technology and society; and via public research

Waag is grateful for support from the Dutch Ministry of Education, Culture and Science (OCW), the City of Amsterdam, the European Commission, the Dutch Research Council (NWO), CLICKNL and many others.

Over dit weerstation

Vibeke Mascini Salvage 2019

Het Amsterdamse Weerstation van Waag is gevestigd in de 14e-eeuwse Waag, het oudste seculiere gebouw in de stad en een voormalige stadspoort. Bovenin dit rijksmonument bevindt zich het historische Theatrum Anatomicum: een plek voor wetenschappelijk en artistiek onderzoek, zoals afgebeeld in Rembrandts De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp. In het gebouw waren een aantal stadsgilden gehuisvest: smids-, schilders-, metselaars- en chirurgijnsgilden.

Het kunstwerk van Vibeke Mascini voor het World Weather Network bouwt voort op deze tradities van meten, maken en van samenwerking tussen wetenschap en kunst. Onder de werktitel Mean Sea zet Mascini haar lopende artistieke onderzoek voort en focust op energie als een manifestatie van onderlinge verbondenheid en verstrengeling - tussen soorten en natuur, materie en energie.

'In deze tijd van ecologische kwetsbaarheid, ligt mijn vertrekpunt in een diep begrip van intimiteit. Als we getuige zijn van de fundamentele, energetische relatie tussen onze omgeving en onszelf, kunnen we niet anders dan diepe empathie en bezorgdheid ervaren.' - Vibeke Mascini

In Mean Sea maakt Mascini een ​​reeks energiegolven waarneembaar, die buiten het gehoor van mensen liggen. Dit infrageluid ontstaat uit de wrijving tussen het oppervlak van de oceaan en de atmosfeer. Ze brengt deze energetische golven samen met delen van het skelet van een walvis, die aan de Noordzeekust is gestrand. Hiermee raakt het werk aan een lange, culturele relatie tussen de Nederlanders en de zee zelf, en de Nederlanders en de walvisjacht. Dit thema is breed vertegenwoordigd in de Nederlandse prent- en schilderkunst uit de 16e en 17e eeuw. Een Latijnse tekst gegraveerd in een 16e-eeuwse gravure van een gestrande walvis aan de Nederlandse kust luidt: "Een grote walvis, opgeworpen uit de blauwe zee (goden, laat het geen slecht voorteken zijn!), spoelde aan op het strand nabij Katwijk. Wat een schrik van de diepe oceaan is een walvis, wanneer hij door de wind en zijn eigen kracht naar de kust van het land wordt gedreven en gevangen op het droge zand ligt. … We maken het beroemd, zodat de mensen erover kunnen praten.”

Het werk van Mascini en Waag’s betrokkenheid bij World Weather Network maken deel uit van Waag's expedities naar planet B. In deze expedities zoekt Waag naar antwoorden op de sociale, technologische en ecologische uitdagingen van onze tijd, samen met kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, beleidsmakers en burgerinitiatieven. Als onderdeel van Expeditie 3: Entanglement, zal de lokale programmering rond Mascini's werk onder andere citizen science-methodologieën onderzoeken.

Geproduceerd door Waag Futurelab voor World Weather Network.

 

Theatrum Anatomicum Waag

ABOUT DE WAAG

Waag Futurelab bouwt voort op meer dan 25 jaar ervaring in ontwerpend en artistiek onderzoek op het gebied van technologie en samenleving. Waag is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als landelijk Futurelab.

Waag Futurelab draagt ​​bij aan onderzoek, ontwerp en ontwikkeling van een duurzame, rechtvaardige samenleving door gezamenlijk opkomende technologie te onderzoeken en onderliggende culturele aannames in vraag te stellen; door alternatieven te onderzoeken, te experimenteren en te ontwerpen vanuit publieke waarden; door samen met het maatschappelijk middenveld te bouwen aan een open, rechtvaardige en inclusieve toekomst.

Waag's benadering van design is holistisch. Het wordt opgevat als het ontwerp van artefacten, objecten en technologieën en het immateriële ontwerp van onze instellingen, sociale structuren en economische modellen. Waag versterkt kritische reflectie op technologie, ontwikkelt technologische en sociale ontwerpvaardigheden en stimuleert sociale innovatie. Waag werkt in een trans disciplinair team van ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers, waarbij gebruik wordt gemaakt van openbaar onderzoek en Key Enabling-methodologieën om mensen in staat te stellen deel te nemen aan het collectieve ontwerp van een open, eerlijke en inclusieve toekomst. Waag opereert via drie belangrijke werkstromen: publieks- en presentatieprogrammering; als platform voor kunst, design, technologie en samenleving; en via openbaar onderzoek

Waag is dankbaar voor de steun van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de gemeente Amsterdam, de Europese Commissie, de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO), CLICKNL en vele anderen.

Weather Reports

Weerstations

Events

Evenementen

Partners

black text on transparent background

Related