Johannesburg, South Africa

South Africa

Network partner Nothing Gets Organised (NGO) & POOL, Johannesburg-based art organisations, create the project An Accumulation of Uncertainties attempting to stage a speculative inquiry on the relationship between bodies and the environment in the context of weather beyond its meteorological associations.

eGoli

Iningizimu Afrika

Uzakwethu wenethiwekhi i-Nothing Gets Organised (NGO) kanye ne-POOL, izinhlangano zezobuciko ezizinze eGoli, zakha iphrojekthi ethi An Accumulation of Uncertainties ezama ukwenza uphenyo lokuqagela mayelana nobudlelwano phakathi kwezinhlangano nemvelo esimweni sezulu esingaphezu kwezinhlangano zayo zesimo sezulu.

About this weather station

AN ACCUMULATION OF UNCERTAINTIES

An Accumulation of Uncertainties utilises speculative and historical fabulation to think with and on the weather. Interrogating what Kristen Simmons (2017) terms “settler atmospherics of power” the project broaches the imbricated entanglements between bodies and atmospheres, historical and contemporaneous relations between humans and non-human forces, emotions and sensations that shape and are shaped by various understandings of weather beyond its meteorological associations. Bringing seemingly disparate colonial narratives in affective proximity with each other, the project attempts to stage a speculative inquiry on the relationship between bodies, the environment and affect.

The project sees practitioners working across disciplines with an emphasis on collaboration, experimentation and reciprocity. Including existing and newly commissioned works, the project and its associated public programme can be accessed both online at www.nothing.org.za and/or in resonant sites across Johannesburg. This project is realised collaboratively by NGO - NOTHING GETS ORGANISED and POOL. 

Participating Artists: Neo Mahlasela, Black Earth Study Club, Bettina Malcomess, Nina Barnett and Jeremy Bolen, Sanele Ngubane, Thulile Gamedze, Abri de Swardt, Natalie Penang, Shane Cooper, Tabita Rezaire, and Donna Kukama.

The project is supported by the British Council’s Creative Commissions for Climate Action, a global programme exploring climate change through art, science and digital technology.

NOTHING GETS ORGANISED (NGO)

Operating in downtown Johannesburg for the past six years, Nothing Gets Organised (NGO) has attempted to administer an alternative to the current structures, practitioners work within in the context of Johannesburg. Noting the contingent nature of our present, our programming attempts to be a dialogical encounter between now and another time. Understanding the future as plural and disparate encounters with both a past not yet passed, and the present as it reveals itself and/or remains hidden, NGO embraces the future unknown as a premise that might yield another possibility. The platform was founded in 2016 by Dineo Seshee Bopape, Gabi Ngcobo and Sinethemba Twalo. NGO is interested in un/conventional processes of self-organising – those that do not imply structure, tangibility, context or form. It is a space for (NON)SENSE where (NON)SENSE can profoundly gesticulate towards, dislodge, embrace, disavow, or exist as nothing! Research is ongoing, malleable and open ended. NGO pursues that which becomes publicly visible, as always already processes in motion – to which we confer context, name and identity. 

POOL

POOL is a Johannesburg-based not-for-profit art organisation that supports practitioners through collaboration, commissioning, and the presentation of new work. POOL champions contemporary experimental and interdisciplinary artist and curator-led practice and research, working to develop projects that connect practitioners, organisations and publics across a constellation of creative practices, scales and sites. Emerging from an investigation into the role, forms, and organising systems of art institutions, POOL considers, from the perspective of artistic and curatorial practice, what it might mean to institute in ways that are dynamic, responsive and generative. To that end, POOL experiments and plays with instituent forms, exhibitions, public programming and publications as spatial and discursive practices. POOL was founded in 2015 by Mika Conradie and Amy Watson.

The participation of NGO and POOL in World Weather Network is supported by the British Council’s Creative Commissions for Climate Action, a global programme exploring climate change through art, science and digital technology.

Mayelana nalesi siteshi sezulu

Umsebenzi wobuciko obizwa ngele-An Accumulation of Uncertainties usebenzisa izindlella zokuqagela kanye nokwakha umlando okunehaba ukucabangisisa ngakho konke okuphathelene nesimo sezulu. Uma kuphenywa lokho uKristen Simmons (2017) akubiza ngokuthi “amandla wezifiki kwezomkhathi” lo msebenzi wobuciko wethula ukwanelelana kokuhlangahlangana okuphakathi kwemizimba, kanye nomkhathi, kanye nobudlelwano bamandulo nobesimanje obukhona phakathi kwabantu kanye nabangebona abantu. Sicabanga ukuthi isimo sezulu sesedlulele kubudlelwano esinabo nokwasemkhathini, imizwa kanye nezinzwa ezibumba futhi nezibunjwa yizindlela ezahlukene nokuzwisisa isimo sezulu esesijubalale saya ngale kubudlelwano esinabo nokwasemkhathini

Ngokuletha izindaba zamakholonali ezibukeka zehlukahlukene endaweni enomthelela kokunye nokunye, lo msebenzi wobuciko uzama ukubeka eshashalazini uphenyo phakathi kwemizimba, indawo okuhlalwa kuyo, kanye nokuthinteka.

Lo msebenzi wobuciko wenziwa abasebenzi bobuciko abasuselwa kuyo yonke imikhakha yobuciko bagcizelele ukuba basebenzisane, bahlole futhi babuyiselane. Lokhu kufaka imisebenzi yobuciko esivele ikhona kanye nethunywe ukuba iqanjwe kabusha, le phrojekhthi kanye nohlelo oluhambisana nayo kungatholakala ku-inthanethi ku www.nothing.org.za kanye/noma kwezinye izizinda ze-inthanethi ezihambelana nayo kulo lonke iGoli. Le phrojekhthi yenzeke ngokusebenzisana nabe-NGO – NOTHING GETS ORGANISED kanye ne-POOL.

Participating Artists: Participating Artists: Neo Mahlasela, Black Earth Study Club, Bettina Malcomess, Nina Barnett and Jeremy Bolen, Sanele Ngubane, Thulile Gamedze, Abri de Swardt, Natalie Penang, Shane Cooper, Tabita Rezaire, Donna Kukama

The participation of NGO and POOL in World Weather Network is supported by the British Council’s Creative Commissions for Climate Action, a global programme exploring climate change through art, science and digital technology.

ABOUT NGO & POOL

I-NGO - Nothing Gets Organised 

Beyisebenzela nenhla nedolobha laseGoli kuleminyaka eyisithupha edlule, i-Nothing Gets Organised (NGO) isizame ukulawula izinhlaka ezehlukile kunalezo ezikhona abakhi bomsebenzi wobuciko abasebenza ngaphansi kwazo ngokwezimiso zaseGoli. Ngokubheka indlela imvelo encikene ngayo esikhathini samanje, izinhlelo zethu zizama ukuletha ukuxoxisana phakathi kwesikhathi samanje nesinye isikhathi. Ngokuzwisisa ukuthi ikusasa linobuningi nanokuthi linezigigaba ezinokwehlukahlukana ngokuphathelelene ngakho kokubili okuwumlando okungakadlulwa kuwo, kanye nesikhathi samanje esiziveza ngobusona futhi/noma esihlala sifihlekile, i-NGO isingatha ikusasa elingaziwa njengendawo engasethulela esinye isehlakalo noma okunye okungehlakala. Le sizinda sasungulwa ngo-2016 ngu-Dineo Seshee Bopapi, uGabi Ngcobo kanye noSinethemba Twalo. I-NGO inentshisakalo kwizinkambiso zokuzihlanganisela eziyisiko noma ezingesilona isiko – lezi yilezo ezingaqonde uhlaka, okubonakalayo, umongo noma isakhiwo. Lesi isizinda se(NON)SENSE lapho i(NON)SENSE (umbhedo) ikhomba ngokujulile lapho kunezinkomba zokukhipha, zokusingatha, zokuphikisa, noma nokuphilisana okunjengento engekho! Ucwaningo luyaqhubeka, luyabunjwa, futhi luvulelekile. I-NGO iphishekela lokho okubonakala ngosi emphakathini, njengezinkambiso esizivele ziqhubeka njalo – ebese zinikezwa umongo, igama nokuzazisa.

I-POOL

I-POOL iyinhlangano yezobuciko engenzi inzuzo eseGoli kodwa eyeseka abasebenzi ngezobuciko ngokuthi basebenzisane, bathunywe ukuqamba imisebenzi emisha, futhi bathule nemisebenzi emisha. I-POOL iletha ubumpetha kwimisebenzi yesimanje ehlolayo nehlanganisa awongcweti kanye nemisebenzi ekhomba ukuholwa yizinkambiso zocwaningo nokukulondoza, esebenzela ukwakha amaphrojekhthi axhumanisa abasebenzi bobuciko, izinhlangano kanye nemiphakathi kuzo zonke izibonakaliso zemisebenzi yokuqanjwa, izilinganiso kanye nezizinda. Iveza ngeso lokuphenya umsebenzi, izakhiwo, kanye nezinhlelo zokuhlanganisa izikhungo zomsebenzi wobuciko, i-POOL, icabangela, ngokususela ekubukeni kwezinkambiso zezobuciko nokulondoloza umbuzo wokuthi kungachaza ukuthini ukusungula ngezindlela eziguquguqukayo, ezesabelayo nezikwazi ukuzakha zona ngokukwazo. Ukufeza lokhu, i-POOL ihlola futhi idlalisa ngezakhiwo ezigxeka neziphonsa inselela kwizikhungo zobuciko, kumibukiso, izinhlelo zomphakathi, kanye nezincwadi njengezinkambiso zesisinda nenkulumo. I-POOL yasungulwa ngo-2015 nguMika Conradie kanye no-Amy Watson.

Weather Reports

Isiteshi Sezulu

Fluffy Blue Cloud Icon

The Lightning in Johannesburg

Rosa Lyster

15 July 2022

Fluffy Blue Cloud Icon

Field Diaries from The Orange River Project

Nina Barnett, Dee Marco, Amy Watson and Sinethemba Twalo

November 2022

Partners

black text on transparent background

Related